68,000 

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

  • Khái niệm và nguyên tắc lập trình hướng đối tượng: Học viên sẽ được học về các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng, chẳng hạn như lớp, đối tượng, kế thừa,…
  • Các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Học viên sẽ được học về các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, chẳng hạn như lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu, lập trình hướng đối tượng dựa trên nguyên tắcSOLID,…
  • Ứng dụng lập trình hướng đối tượng: Học viên sẽ được học về cách áp dụng lập trình hướng đối tượng vào các bài toán thực tế.
Nen-Tang-Lap-Trinh-Huong-Doi-Tuong
Khóa học Nền Tảng Lập Trình Hướng Đối Tượng